تخصیص کالا به مشتری

+989101489979-اعتبار خرید=1.39,
+989116613397-اعتبار خرید=1.49,
+989118060116-اعتبار خرید=-2.31,
+989120967824-اعتبار خرید=-6.49,
+989120982080-اعتبار خرید=2.15,
+989123036593-اعتبار خرید=-5.5,
+989124382763-اعتبار خرید=2,
+989129355618-اعتبار خرید=0.48,
+989134112357-اعتبار خرید=26.51,
+989138552019-اعتبار خرید=-7.37,
+989144575915-اعتبار خرید=371.58,
+989148020756-اعتبار خرید=4.39,
+989151641787-اعتبار خرید=4.09,
+989165171793-اعتبار خرید=-28.41,
+989166093490-اعتبار خرید=-10.95,
+989176198696-اعتبار خرید=39.59,
+989191779882-اعتبار خرید=93.47,
+989196631457-اعتبار خرید=2.3,
+989196919607-اعتبار خرید=9.05,
+989197983064-اعتبار خرید=26.69,
+989304532489-اعتبار خرید=22.3,
+989356063632-اعتبار خرید=22.97,
+989382626780-اعتبار خرید=-1.18,
+989981234542-اعتبار خرید=77.84,
با عرض پوزش، شما اجازه دیدن این متن را ندارید.