فالوآپ مشتری- follow up مشتریان گروه ایمورتال

واحد پیگیری وضعیت مشتریان - فالوآپ مشتری

فالوآپ مشتری- فالواپ مشتریان ایمورتال کلاچ خدمتی جدید از گروه ایمورتال به منظور کسب رضایت بیشتر مشتریان.
استراتژی ایمورتال کسب بازار از مسیر رضایت مشتریان